Vedtægter

Vedtægter for Danmarks-Samfundets Lokalforening i Aalborg

§ 1. Navn 

Foreningens navn er Danmarks-Samfundets Aalborg kreds. (herefter kaldet foreningen) Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.
Foreningens adresse er den til enhver tid siddende sekretærs
Foreningen er siftet 10. juni 1908
 
§ 2. Formål
Foreningens formål er at fremme og støtte Danmarks-Samfundets lokalkommité´s aktiviteter i Aalborg Kommune. Foreningens virke afgrænses af den enhver tid gældende kommunegrænse for Aalborg Kommune. 
 
§ 3. Medlemmer.
Som medlemmer kan optages:
Organisationer og enkeltpersoner, der vedkender sig Landsorganisationen Danmarks-Samfundets formål.
 
 
§ 4. Kontingent 
Kontingent fastsættes på det ordinære årsmøde. 
 
§ 5. Udmeldelse og eksklusion 
a. Udmeldelse kan kun finde sted fra december måneds udgang og skal skriftligt være kassereren i hænde senest den 01. december samme år for hvilket udmeldelse ønskes. 
b. Ved kontingentrestance af over et års varighed kan bestyrelsen ekskludere et medlem. 
    Genoptagelse i foreningen kan først finde sted når det skyldige kontingent er betalt. 
 
§ 6. Forpligtigelser 
Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for indgåede lovlige forpligtigelser fra foreningens side. Foreningen hæfter ale med rådige midler. Foreningens medlemmer her udover kontingentforpligtigelsen ingen økonomisk forpligtigelser. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens midler eller udbytte af nogen art. 
 
§ 7. Årsmødet. 
a. Årsmødet, ordinær eller ekstraordinær, er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse skal ske skriftligt senest 21 dage forud. Kun medlemmer med stemmeret. Beslutninger, vedtægtændringer undtaget, træffes ved simpelt flertal. Ved afstemning afgør dirigenten afstemningsmåden, dog skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt et eller flere medlemmer ønsker det. 
b. Ordinært årsmøde afholdes årligt i 1. kvartal. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 5. arbejdsdage før generalforsamlingen.
c. Dagsorden.
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomme forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. valg af.:  - Formand vælges af årsmødet & Bestyrelsen i øvrigt er selvsupplerende og konstituerer udover formanden sig selv.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
d. Ekstraordinært årsmøde afholdes når bestyrelsen finder behov eller når mindst 25 % af de ordinær medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af dagsorden. I sidste nævnte tilfælde skal indkaldelse finde sted med mindst 2 ugers varsel, og det ekstraordinære årsmøde afholdes senest 30 dage efter fremsættelse herom, dog kan, ekstraordinær årsmøde afholde i umiddelbar fortsættelse af den ordinære, såfremt indkaldelsesvarslerne er overholdt.
 
§ 8. Bestyrelsen.
a. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:
- én formand og bestyrelsesmedlemmer
Formanden vælges af årsmødet, bestyrelsen i øvrigt er selvsupplerende. 
 
b. Bestyrelsen er forpligtiget overfor Landsorganisationens D-S i henhold til dennes love. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sine forretningsorden, idet den er beslutningsdygtig, når halvdele er til stede. Ved stemmelighed er formanden stemme afgørende. Bestyrelsen fører referat til hvert bestyrelsesmøde.
 
§ 9. Regnskab  
Foreningens regnskab er kalenderåret 
Regnskabet føres af kassereren.
Revisor reviderer regnskabet inden årsmødet.
Det reviderede regnskab uddeles umiddelbart forud for det ordinær årsmøde. 
Foreningens formand og et bestyrelsesmedlem skal ved deres underskrift godkende forbrug af foreningens midler. 
 
§ 10. Vedtægtændringer. 
Ændringer af foreningens vedtægter kan kun gennemføres på et årsmøde ved 2/3 stemmeflertal blandt fremmemødte medlemmer. 
 
§ 11. Foreningens opløsnig.
Foreningen opløsning kan vedtages på samme måde som anført i §10 for vedtægtsændringer. 
Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens ejendele landsorganisationen D-S eller en videreførende foreningen, med hvilke den hidtidige foreningen måtte blive sammenlagt.
 
Således vedtaget på årsmøde den 7. februar 2005
 
Henrik Westen-Jensen
Formand 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Print Friendly