Lokalforening Fyn

Pomp&Circumstances-3-150606Danmarks-Samfundets på Fyn var en forening under Fyens Amts (startet i 1970), hvor den til enhver tid siddende amtsborgmester, ved sammenlægningen med Svendborg Amt, og efter valget i 1974 var født medlem.
Jens Peter Fisker (1974-1993), Karen Nøhr (1994-2001) Jan Boye (2002-2005), Poul Weber (2006-2007) hvor amterne blev nedlagt.
Amtskomiteen havde en bestyrelse, bestående af repræsentanter fra Odense samt kystbyerne på Fyn (salgsformænd). Disse stod i spidsen for salget af de små flag, og afholdelse af flagfester. Ved salg af de små flag var spejderne meget aktive.
Der er gennem årene på Fyn, afholdt flagfester i Assens, Nyborg, Vissenbjerg, Svenborg og Odense.
Bestyrelsesformand var fra starten, afdøde Salgschef Richardt Schmidt, (Frimurer i Odense). Med i bestyrelsen sad også leder af Odense Turistbureau (senere turistchef i Odense) Jørn Erik Schreiner og hans sekretær Barbara Whitmarsh, samt en repræsentant fra Sct. Georgs gilderne i Odense.
Tildeling af flag og faner foregik på Flakhaven foran Rådhuset, og bagefter gik man, med faneborgen i spidsen, over i Sct. Knuds Kirke, Domkirken, hvor der var en lille andagt.
Omkring 1979 syntes amtskomiteen, der skulle ske noget  nyt i Odense, og besluttede at flytte den lokale flagfest til ”Den Fynske Landsby”.

Da Richardt Schmidt valgte at gå på pension (1970–1981), blev medlem af bestyrelsen, Sparekassedirektør Ove Mortensen (BG Banken – frimurer) valgt til amtsformand (1981-1984) og Bankdirektør Jørgen Porse (Bikuben) blev næstformand. Møderne blev afholdt i Bikubens bygning på Fisketorvet, men en gang om året var amtsborgmesteren vært.

Faneborgen blev i mange år ledet af Kaptajn i hæren, Mogens F. Hansen, efterfulgt af Kaptajn i Hjemmeværnet Jørgen Christiansen, og senest af Premierløjtnant Jan Schreiner indtil sin død i 2016.
I flere år mødtes dele af faneborgen på parkeringspladsen ved indgangen til skoven for enden af Læssøegade, og marcherede ad Sejerskovvej til landsbyen, for at markere, at ”der skete noget”.
Desværre er den danske sommer ikke altid til udendørs aktiviteter, så efter at flagfesten et par år var ved at “drukne” i regn, besluttede man at flytte indendørs i byens Idrætshal (1982).
Da Ove Mortensen i 1984 blev forflyttet, overtog Jørgen Porse posten som amtsformand (1984-1989). Da Jørgen Porse valgte at gå på pension, kom Ove Mortensen tilbage (1989-1997), men bad i 1997 om afløsning pga. af tidsnød.

Selvom man var flyttet indendørs i tørvejr, og forsøgte at lave et spændene underholdningsprogram, steg deltagerantallet i Valdemarfesten ikke meget. så efter flere år i Idrætshallen, flyttede man i 1998 tilbage i ”Den Fynske Landsby”. Det var unægtelig mere stemningsfyldt.

I december 1997 blev Informationschef i Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland Preben Petersen valgt til amtsformand, og Charlotte Dølby til sekretær.
Da amterne i 2007 blev nedlagt, skulle der tænkes nye tanker. Allerede i 2003 måtte bestyrelsen erkende, at DS Fyn, havde et generationsproblem, der var mangel på frivillig indsats. Derfor foreslog formanden i 2002, henset til det store underholdningsprogram, at man tog et beskedent beløb i entre. Dette blev vedtaget, prisen blev sat til kr. 25 – hvoraf kr. 5,- gik til landsbyen – dog var børn gratis.

I 2005 var Odense så heldige, at få besøge af Danmarks-Samfundets protektor HKH Prins Joachim, som udleverede flag og faner til modtagerne.

I 2007 blev det fra hovedkontoret meddelt, at der var ændringer i strukturen. Den nye struktur baserer sig på medlemmer/foreninger. Alle på generalforsamlingen 26. februar 2007  var dog enige om, at det ikke var nødvendigt at ødelægge noget som fungerer godt, så derfor blev konklusionen, at Danmarks-Samfundet på Fyn forsætter som én forening, med Preben Petersen som formand. Vedtægterne blev opdateret/revideret – og arbejdet fortsatte som hidtil.
Komiteen fik en overgang tilholdssted hos Hjemmeværnscenter IV på Hunderupvej 202 i Odense. Komiteen var desværre skrumpet noget ind, og endte med kun at bestå af en bestyrelse, og ganske få medlemmer fra enkelte kystbyer. Da forsvaret i Odense blev delvis nedlagt, holdt komiteen i en periode til på Sdr. Boulevard hos Totalforsvaret, og sekretær for bestyrelsen var Charlotte Dølby.
Danmarks-Samfundets nuværende lokalforening for Fyn, som omfatter Odense og Assens, blev stiftet den 26. september 2013, og afløste den tidligere lokalkomite, som blev dannet i 2007. Preben Petersen fortsatte som formand, men da han i 2013 meddelte, at han trak sig, var gode råd dyre, for bestyrelsen syntes ikke DS i Odense skulle nedlægges.
Heldigvis lykkedes det, i 2014, at overtale IT Sikkerhedschef Palle Wognsen  (frimurer og medlem af Sct. Georgs gilderne )til at overtage posten som formand.

Gennem alle årene, har foreningen forsøgt at finde “et kendt ansigt” til at holde talen for flaget. Af dem kan nævnes bl.a. Kirkeminister Mette Madsen, Britta Schall Holberg, Skipper Mogens Frohn (Fulton), biskop Vincent Lind, Kresten Drejergaard og Tina Lindhardt,  Amtsborgmester Jens Peter Fisker og Karen Nøhr, Stadsgildemester Svend Ellerup, Rådmand Søren Møller, Rådmand Jane Jegind, Byrådsmedlem Lars Chr. Lilleholdt, Rådmand Steen Møller.

I biskop Vincent Linds tid, var det kutyme, at han sluttede aftenen, med at lyse velsignelsen.

Lokalforeningen arrangerer kursus for fanebærer og festligholdelse af Valdemarsdagen hvert år den 15. juni, hvor der uddeles flag og faner til foreninger og organisationer m.fl.
Lokalforeningens faner deltager i mindehøjtideligheden den 4. maj i Ansgar Anlæg i Odense og 5. september for Danmarks Udsendte.
Danmarks-Samfundet medvirker desuden ved rådgivning, information, udstillingsvirksomhed om Danmarks-Samfundet.
Lokalforeningen har den afgørende indflydelse i forbindelse med ansøgninger om flag og faner i det fynske.
En modtager af en fane, bør møde med sin fane, når der skal dannes faneborg.
Desuden medvirker Danmarks-Samfundet med faneborg når Dannebrog med de kongelige anløber en by inden for lokalforeningens område.

Print Friendly

Aktivitetskalender

Flagfest i Den Fynske Landsby 15. juni 2017 kl.19.00. Entre kr. 25,- for voksne – børn indtil det fyldte 15 år – gratis – porten åbnes kl. 17,30. Vi modtager MobilePay ved indgangen. Talen for flaget holdes af Susanne Vind, Sanderumgaard, der også uddeler flag og Læs mere

Print Friendly