HKH Arveprins Knuds fødselsdagsfond

til fordel for Danmarks-Samfundets arbejde

§ 1 Fonden er oprettet den 27. juli 1960 i anledning af Hans Kongelige Højhed Arveprins Knuds 60 års fødselsdag – som udtryk for den hengivenhed, Danmarks-Samfundet nærede for sin ærespræsident og for Hans Kongelige Højheds deltagelse i Danmarks-Samfundets arbejde.
§ 2. Fondens navn er Hans Kongelige Højhed Arveprins Knuds 60 års fødselsdagsfond. Fondens hjemsted er Brøndby kommune.
§ 3. Fondens formål er at støtte Danmarks-Samfundet arbejde.
§ 4. Fondens bestyrelse er Danmarks-Samfundets landsledelse, der træffer bestemmelser om, hvorledes der i hvert tilfælde skal disponeres over de til rådighed værende midler. Landsledelsens formand er derfor tillige formand for fondens bestyrelse.
§ 5. Fondens kapital var ved stiftelsen kr. 5.000.
§ 6. Fondens bestyrelse kan af årets overskud foretage rimelige henlæggelser til fondens formue. Årets indtægter, med tillæg for eventuel overførsel fra sidste regnskabsår og efter fradrag af administrationsomkostninger og eventuelt konsolideringsbeløb til den bundne kapital, uddeles af bestyrelsen i overensstemmelser med § 3.
§ 7. Fondens midler skal af bestyrelsen anbringes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 367 af 11. maj 2004 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler.
§ 8. Fondens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Fondens regnskab føres af Danmarks-Samfundets forretningsfører og skal inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb afgives til revision hos den for Danmarks-Samfundet valgte statsautoriserede revisor.
§ 9. Såfremt Danmarks-Samfundet ophører med at virke under vilkår, hvor fonden fortsat kan bestå, skal fonden – under opretholdelse af nærværende vedtægters ånd og hensigt – overgå til støtte for:
  • Idrætsorganisationer tilsluttet Idrættens Fællesråd.
  • Ungdomskorps tilsluttet Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd.
  • Grænseforeningen samt soldaterforeninger tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsråd og Danmarks Marineforening, inklusiv De samvirkende danske Forsvarsbroderskaber.
Den fortsatte ledelse af fondens midler overgår i så tilfælde til en bestyrelse sammensat af forannævnte hovedorganisationer.
I tilfælde af, at en videreførelse af fonden ikke er muligt, skal den samlede kapital deles mellem de tre organisationsgrupper.
Disse vedtægter, der oprindeligt blev godkendt den 27. juli 1960 ved fondens oprettelse, er ændret:
11. september 1987.
17. maj 2005.
Således godkendt af fondens bestyrelse.
Print Friendly