Vedtægter

Vedtægter for Danmarks-Samfundets Lokalforening i Horsens kommune.

§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Danmarks-Samfundets lokalforening i Horsens kommune.

§ 2. FORMÅL
Danmarks-Samfundet har med baggrund i den danske kulturtradition, til formål at udbrede kendskabet til og med anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet.

§ 3.  MEDLEMSKREDSEN
Medlemskredsen består af enkeltpersoner, foreninger og organisationer, samt offentlige og private virksomheder, som bor i lokalområdet.

§ 4.  OPGAVER
Lokalforeningen har til opgave at knytte andre foreninger og øvrige interesserede til sig, ved blandt andet at opfordre modtagere af faner og flag til at deltage i flagsalg og i flagfester.

§ 5. GENERALFORSAMLING
Lokalforeningens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel hvert år og senest i april  måned med angivelse af dagsorden.
Personlige medlemmer, foreninger og virksomheder har en stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. for at være valgbar skal man være fyldta 18 år.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde punkterne:
1.  Valg af dirigent og referent.
2.  Valg af 1-2 stemmetællere.
3.  Formanden aflægger beretning for det foregående år.
4.  Kassereren aflægger lokalt regnskab for det foregående år.
5.  Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i
hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
6.  Oplysninger om landsforeningens kontingent.
7.  Bestyrelsen fremlægger forslag til handlingsplan for det
kommende år.
8.  Valg af formand – der vælges for 2 år.
9.  Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer – lige årvælges 1-2 medlemmer og i ulige år vælges
1-2 medlemmer?
10. Valg af 1-2 suppleanter – der vælges for 1 år.
11. Valg af revisor og suppleant der vælges for 1 år.
12. Valg af deltager(e) til repræsentantskabsmødet.
13. Eventuelt.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

§ 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når mindst halvdelen eller mindst ¼ af medlemmerne ønsker dette. Indkaldelsen skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden indenfor 5 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 3 ugers varsel.

§ 7. BESTYRELSEN
Bortset for formanden konstituerer bestyrelsen sig selv og kan om nødvendigt supplere sig,
hvis bestyrelsen ikke kan vælges jf. § 5.

§ 8. LOKALFORENINGS DRIFT
Lokalforeningens midler tilvejebringes gennem tilskud og salg af flag
m.m. på Valdemarsdag og andre festdage.
Lokalforeningen aflægger regnskab over indsamlingsindtægter og
udgifter afholdt af det tildelte tilskud til den ordinære generalforsamling
og til landskontoret, der også varetager den overordnede revision af de indsendte regnskaber.
Alle midler, arkiver, flag og salgsartikler tilhører Danmarks-Samfundet.
Lokalforeningen kan få trækningsret på et beløb til markedsføring, gennemførelse af flagfest, møder, administration m.v. Beløbet oplyses
på repræsentantskabsmødet.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Eventuelle tvister i lokalforeningen kan appelleres til afgørelse af landsledelsen.

§ 9. VEDTÆGTSÆNDRING
Til vedtægtsændring kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Print Friendly