Vedtægter

Vedtægter for Danmarks-Samfundet, lokalafdeling Kolding Kommune.

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Danmarks-Samfundets lokalforening Kolding Kommune.

§ 2. Idegrundlag og formål.

Danmarks-Samfundet er en upolitisk organisation, hvis formål er:

 • At styrke kendskabet til og respekten for Dannebrog og dansk kultur.
 • At udbrede kendskabet til Dannebrogs betydning som nationens samlingsmærke og kendskabet til korrekt brug af Dannebrog.
 • At uddele Dannebrogsfaner og flag til organisationer til foreninger.

§ 3. Medlemskredsen.

Medlemskredsen består af enkeltpersoner, foreninger og organisationer, offentlige og private virksomheder.

§ 4. Opgaver.

Lokalforeningen repræsenterer Danmarks-Samfundet indenfor deres område ved blandt andet at udbygge medlemskredsen, indsamle midler gennem flagsalg og gennemføre flagfest på Valdemarsdag, som rammen om uddeling af faner og flag mv., samt at knytte andre foreninger m.fl. til sig ved blandt andet at opfordre modtagere af faner og flag til at deltage i flagsalg og flagfester.

§ 5. Økonomi.

Foreningens midler tilvejebringes ved flagsalg og gennem tilskud fra Danmarks-Samfundet, hvortil indtægter og udgifter afregnes.

§ 6. Generalforsamling.

Lokalforeningens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages skriftlig varsel med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen afholdes inden for årets første kvartal.
Hvert medlem, samt foreninger og virksomheder har én stemme (der kan ikke stemmes med fuldmagt).
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde punkterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Formanden aflægger beretning for det foregående år.
 4. Kassereren fremlægger regnskab for det foregående år.
 5. Behandling af indkomne forslag, som skriftligt skal være formanden i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
 6. Bestyrelsen fremlægger forslag til fremtidige aktiviteter.
 1. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 3 vælges i lige år og 2 i ulige år.
 2. Valg af 1 suppleant.
 3. Valg af foreningsrevisor.
 4. Valg af 2 deltagere til repræsentantskabsmødet.
 5. Eventuelt.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af motiveret dagsorden indenfor en måned og med mindst 14 dages varsel, når mindst halvdelen af bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne ønsker det.

§ 8. Bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Beslutninger træffes ved almindelig flertal.

§ 9. Lokalforeningens drift.

Lokalforeningen aflægger regnskab over indsamlingsindtægter og udgifter afholdt af det tildelte refusionsbeløb til den ordinære generalforsamling og landskontoret, der også varetager revision af de indsendte regnskaber.
Alle midler tilhører Danmarks-Samfundet.
Lokalforeningen får trækningsret på et beløb til markedsføring, gennemførelse af flagfest, møder, administration m.v. Beløbet oplyses på repræsentantskabsmødet.
Regnskabet følger kalenderåret.
Eventuelle tvister i lokalforeningen kan appelleres til afgørelse i landsledelsen.

§ 10. Eksklusion.

Et medlem kan på generalforsamlingen indstilles til eksklusion.
Medlemmet har ret til at blive partshørt.

§ 11. Vedtægtsændringer.

Til vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Kolding 24. april 2007 og revideret på de ordinære generalforsamlinger d. 27. januar 2014,  26. januar 2015 og 21. januar 2016.

 

Print Friendly