Vedtægter

 

VEDTÆGTER for afd. Lolland


§ 1. NAVN OG HJEMSTED
Afdelingens navn er ”Danmarks-Samfundet Lolland” stiftet den 20. Maj 2014.

§ 2. FORMÅL
Danmarks-Samfundet har med baggrund i den danske kulturtradition, til formål at udbrede kendskabet til og med anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet.

§ 3. MEDLEMSKREDSEN
Medlemskredsen består af enkeltpersoner, foreninger og organisationer, samt offentlige og private virksomheder.

§ 4. OPGAVER
Lokalafdelingen har til opgave at knytte andre foreninger og øvrige interesserede til sig, ved blandt andet at opfordre modtagere af faner og flag til at deltage i flagsalg og flagfester.

 

 1. § 5. GENERALFORSAMLING
  Lokalafdelingens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel med angivelse af dagsorden.
  General forsamlingen afholdes i april måned.
  Personlige medlemmer, foreninger og virksomheder har en stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
  For at være valgbar skal man være fyldt 18 år på dagen for afholdelsen af generalforsamlingen.

  Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde punkterne:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2.
  Valg af 1-2 stemmetællere.
  3. Formanden aflægger beretning for det foregående år.
  4.
  Kassereren aflægger lokalt regnskab for det foregående år.
  5.
  Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.
  6.
  Oplysninger om landsforeningens kontingent samt kontingent til lokal forening.
  7.
  Bestyrelsen fremlægger forslag til handlingsplan for det kommende år.
  8.
  Valg af formand – der vælges for en to årig periode i lige årstal.
  9.
  Valg af kasserer – der vælges for en to årig periode i ulige årstal.
  10.
  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – lige år vælges 2 bestyrelses medlemmer og ulige år vælges 1 bestyrelses medlem.
  11.
  Valg af 1 fanebærer – der vælges for en etårig periode.
  12. Valg af 1 til 2 suppleanter – der vælges for en 1 årig periode.
  13. Valg af revisor – der vælges for en 1 årig periode.
  14. Valg af deltager(e) til repræsentantskabsmødet.
  15. Eventuelt.

  Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

  § 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst halvdelen af bestyrelsen eller mindst 25 % af medlemmerne ønsker dette. Indkaldelsen skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal ske indenfor 5 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 3 ugers varsel.

  § 7. BESTYRELSEN
  Bortset fra formand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand og sekretær, og kan om nødvendigt supplere sig, hvis bestyrelsen ikke kan vælges jf. § 5.

  § 8. LOKALAFDELINGENS DRIFT
  Lokalafdelingens midler tilvejebringes gennem tilskud, salg af flag på Valdemarsdag og andre festdage.
  Lokalafdelingen aflægger regnskab over indsamlingsindtægter, og udgifter afholdt af det tildelte tilskud, på den ordinære generalforsamling. Samt til landskontoret.
  Landskontoret foretager den overordnederevision af de indsendte regnskaber.
  Alle midler, arkiver, flag og salgsartiklertilhører Danmarks-Samfundet.
  Lokalafdelingen kanfå trækningsret på et beløb til markedsføring, gennemførelse af flagfest, møder, administration m.v. Beløbet oplyses på repræsentantskabsmødet.
  Regnskabsåret følger kalenderåret.
  Eventuelle tvister i lokalforeningen kan appelleres til afgørelse af landsledelsen.

  § 9. Vedtægtsændringer
  Til vedtægtsændring kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

  Således vedtaget på stiftelsesdagen, tirsdag den 20. maj 2014

  Appendiks
  I stiftelsesåret vælges:
  Kasserer for en 1 årig periode.
  1 bestyrelsesmedlem for en 1 årig periode.
  2 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode.

  Medlemskontingent består i stiftelsesåret af:
  Kontingent til Danmarks-Samfundets efter gældende satser.

Print Friendly